ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αποτελεί πρόθεση μας να προάγουμε την εταιρική και εμπορική ηθική κατά τη δραστηριότητα μας και να αποδεικνύουμε εμπράκτως το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

Δεσμευόμαστε να υλοποιούμε όλες τις δραστηριότητες μας σε συμμόρφωση με την ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία. Προκειμένου να ενισχύσουμε τις προσπάθειες μας υιοθετούμε τις αρχές του Ethical Trading Initiative, ΕΤΙ.

Συνεχείς στόχοι για εμάς αναφορικά με την εταιρική και εμπορική ηθική αποτελούν τα ακόλουθα

  • Διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας μας με εντιμότητας, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και με σεβασμό προς τις ανάγκες και προσδοκίες των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητες μας, είτε πρόκειται για Αρχές, προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητες μας.
  • Απαγόρευση παιδικής εργασίας κι εξαναγκασμένης εργασίας, βελτίωση συνθηκών υγείας, ασφάλειας και προστασίας, υποστήριξη ελευθερίας στην οργάνωση των εργαζομένων, απαγόρευση διακρίσεων και καθιέρωση προγράμματος αντικειμενικής αξιολόγησης εργαζομένων και διαχείριση με εντιμότητα και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αμοιβών και των ωρών απασχόλησης του προσωπικού.
  • Εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης μας ως προς την καθιέρωση των αρχών του ΕΤΙ.
  • Παροχή εκπαίδευσης ενημέρωσης του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των υπεργολάβων μας.
  • Προώθηση του ΕΤΙ στους προμηθευτές και συνεργάτες μας.
  • Η Πολιτική Ευθύνης κοινοποιείται στο προσωπικό με ευθύνη του προέδρου της εταιρείας.

Για την Η. Μ. ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΪΜΟΥΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Έχω διαβάσω και κατανοήσει την

Πολιτική Εμπορικής Ηθικής της εταιρείας Η. Μ. ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ Ε.Π.Ε.

και συμφωνώ να τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

ΟΝΟΜΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Κοινοποιήθηκε στο προσωπικό:

ΟΝΟΜΑΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ