Η Διοίκηση της εταιρείας Η.Μ. ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. έχοντας κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις τάσεις της αγοράς, δεσμεύεται ότι για την υλοποίηση του οράματός της είναι αναγκαίο από την πλευρά της να τηρηθούν τα ακόλουθα:

 • Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει των  Προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018, BRC, IFS για την αποτελεσματική λειτουργία των οποίων, θα διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι από πλευράς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης και από πλευράς παροχής των κατάλληλων μέσων, διευκολύνσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερης υποδομής.
 • Εφαρμόζει τους κανόνες μεταποίησης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΚ834/2007 και ΕΚ889/2008 και είναι ενταγμένη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης της TUV Hellas με reg. No 0342148.
 • Συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τα προϊόντα, το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
 • Συμμόρφωση με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Αποτελεσματική επικοινωνία με προμηθευτές και υπεργολάβους, πελάτες ή καταναλωτές, αρμόδιες αρχές και άλλους οργανισμούς που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεαστούν από την αποτελεσματικότητα ή την επικαιροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Καθορισμός δραστηριοτήτων, διαδικασιών και οδηγιών που θα συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα.
 • Εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης προκειμένου να αξιολογείται η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με το επιλεγμένο πρότυπο και τον σχεδιασμό του συστήματος.
 • Σύνταξη χρονοδιαγράμματος για την συνολική εφαρμογή του έργου.
 • Προστασία του περιβάλλοντος, τηρώντας όλο το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις, καθώς επίσης και εφαρμογή  της διαδικασίας ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας που ανακυκλώνονται.

  Οι αντικειμενικοί  στόχοι ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων της εταιρείας είναι:

 • Παραγωγή προϊόντων ασφαλή για τον καταναλωτή και σύμφωνα με την νομοθεσία.
 • Ελάττωση των μη συμμορφώσεων που παρατηρούνται στην παραγωγική διαδικασία.
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών του πελάτη.
 • Παραγωγή προϊόντων ασφαλή για τον καταναλωτή και σύμφωνα με την νομοθεσία.
 • Ελάττωση των μη συμμορφώσεων που παρατηρούνται σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας
 • Να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις (νομοθετικές, επιστημονικές, τεχνολογικές, επιχειρηματικές).
 • Να ενισχύουμε συνεχώς την εμπιστοσύνη της διοίκησης, των εργαζομένων και των πελατών ότι οι απαιτήσεις για την ποιότητα και ασφάλεια των ικανοποιούνται και ότι η συνεχής βελτίωση επιτυγχάνεται.
 • Να διασφαλίζουμε κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό με κουλτούρα πάνω στα θέματα ασφάλειας τροφίμων.
 • Να διασφαλίζουμε αποτελεσματική επικοινωνία, τόσο με τον πελάτη όσο και μεταξύ όλων των επιπέδων της επιχείρησης. 
 • Να διευρυνθεί ο κατάλογος των πελατών μας και να ανοίξουμε αγορές σε  χώρες που δεν προμηθεύονται προϊόντα μας.
 • Πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης.
 • Την εκμετάλλευση όλων των δυνατών πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών, υλικοτεχνικών κ.ά)
 • Να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του πελάτη προς το παραγόμενο προϊόν και η σταθερότητα στην ποιότητα του προϊόντος που παρέχεται.
 • Να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση του συστήματος με βάση τις ευκαιρίες που έχουν αναγνωριστεί
 • 100% των στόχων που είχαν τεθεί στην ανασκόπηση να έχουν ελεγχθεί από το Διευθυντή και τον υπεύθυνο ποιότητας και να έχουν πραγματωθεί. Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται και ενδιάμεσα μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Τα αποτελέσματα των ανασκοπήσεων και η επιτυχία των στόχων θα πρέπει να κοινοποιούνται στο συμβούλιο μετόχων, στην ομάδα HACCP και στους εξωτερικούς συνεργάτες ή πελάτες.
 • Να παρέχεται ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων και εκπαιδεύσεων στο προσωπικό ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός ενημέρωσης και κατανόησης της πολιτικής.

Ιανουάριος 2022

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας

Ηλίας  Μαϊμουτζής